Çarşamba, Kasım 03, 2010

makale çağrısı

MAKALE ÇAĞRISI
KADIN/WOMAN 2000
Kadın Araştırmaları Dergisi


yeni not: makale gönderme tarihi 15 Haziran 2011'e kadar uzatılmıştır.

2000 yılından beri yayın hayatında olan ve çok sayıda bağımsız bilimsel ve uluslararası index tarafından taranan Kadın/Woman 2000 dergisi (Kadın Araştırmaları Dergisi) özel cildi için makale çağrısında bulunmaktadır. Dergi’nin “Felsefe, Feminizm ve Ötesi Özel Cildi” nde aşağıdaki konulara ilişkin değerlendirmeler içeren makaleler beklenmektedir.


İlgililerin derginin internet sayfasında (http://kwj2000journal.emu.edu.tr) de belirtilen şartlar içinde hazırlayacakları İngilizce veya Türkçe dillerindeki makaleleri özel cilt editörü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Günay’a (mgunay@cu.edu.tr, f.mustafagunay@gmail.com) ya da Dergi Sekreterliğine (jws@emu.edu.tr) göndermeleri gerekmektedir. İlgililere duyurur, şimdiden teşekkür ederiz.
Özel cilt 2011 yılı Haziran ve Aralık aylarında iki sayı olarak yayınlanacaktır.FELSEFE, FEMİNİZM VE ÖTESİ

Toplumsal cinsiyete dayalı kavrayışlar ve kurgulamalar yaşamın ve kültürün her alanında olduğu gibi felsefe ve düşünce tarihi alanında da karşımıza çıkar. Ancak düşünce ve uygarlık tarihi ataerkil yaklaşım ve söylemin egemenliğinden bağımsız değildir. Bu nedenle felsefe tarihinde ve filozofların söyleminde/öğretilerinde cinsiyetçi anlayışları irdelemek ve nasıl bir kadın ve erkek imgesi/kavramı inşa ettiklerini ortaya koymak büyük önem taşımaktadır. Günümüzde felsefe ve diğer alanlarda feminist anlayışların düşünce tarihine ve felsefi söyleme yönelik sorgulamaları ve eleştirileri yeni düşünce ufukları açmaktadır. Felsefedeki cinsiyetçi anlayışlara kadın çalışmaları toplumsal cinsiyet çalışmaları ve feminist düşünce perspektifinden bir eleştirel bakış hem felsefi söylemin yeniden kurulmasına hem de toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı daha özgür ve demokratik bir ortamın oluşmasına yol açabilir.
Kadın/Woman 2000 dergisinin bu özel sayısında felsefe tarihinde ve günümüz felsefesinde toplumsal cinsiyete yönelik kavrayışlar, feminist anlayışlar ve kadın araştırmalarının kuramsal arka planı ve sorunları bağlamında ele alınacaktır.

Bazı alt başlıklar:

Felsefe tarihinde kadına bakışlar
Felsefi bir sorun olarak kadın ve toplumsal cinsiyet
Kadın filozoflar konusunda incelemeler/düşünce tarihinde kadınlar
Felsefe tarihinin feminist yorumları
Felsefe tarihindeki bazı dikotomilerin kadın sorunu bağlamında incelenmesi(özne/nesne, akıl/tutku, beden/zihin vb.)
Felsefi gelenek içinde kadının konumlandırılma biçimleri
Akıl ve toplumsa cinsiyet üzerine
Feminist ontoloji: özcülük ve tarihsellik
Feminizm-psikanaliz ilişkisi
Feminist bilim eleştirisi
Akademik araştırma ve öğretimde feminist düşüncenin yeri
Fallosentrik söylemin eleştirisi
Feminizmler arası farklılıklar ve çatışmalar
Sosyal bilimlerde eril söylemin izleri
Felsefe ve bilimde eril retorik ve önyargılar
Türk düşünce dünyasında kadınlar
Türkiye’de feminist düşünce
Eril-dişil geriliminde etik sorunlar
Kadına yönelik ayrımcılık, ayrımlar ayrımcılıklar
Kültür ve toplumsal cinsiyet
Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve arkaplanı
Kadın özgürleşimi önündeki engeller
Kadın kimliği: evrensellik, kültürellik ve relativizm
Kadın araştırmalarının kuramsal sorunları: disiplinlerarasılık ve ötesi


Makale Gönderimi için Tarihler:
Cilt XI (Sayı 1) Cilt XI (Sayı 2)
Son göderme tarihleri 31 Ocak 2011 30 Mayıs 2011

Misafir Editör. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Günay
Çukurova Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi,
Felsefe Grubu Eğitimi ABD
Balcalı-Adana/Türkiye
0 (322) 338 60 84-2778
mgunay@cu.edu.tr
f.mustafagunay@gmail.com


Kadın/Woman 2000’nin indekslendiği yerler: GenderWatch; Contemporary Women’s Issues; General Academic ASAP International; IT One File; General Reference Center; General Reference Center Gold; IT Custom; MLA International Bibliography; Turkologischer Anzeiger; Index Islamicus; EBSCO ve Asos İndeks.

CALL FOR PAPERS

KADIN/WOMAN 2000
Women’s Studies Journal

Special Volume on Philosophy and Feminizm
Articles dealing with the issues below are expected to be reviewed and published at the Special Volume on Philosophy and Feminizm:


The Kadın/Woman 2000 is Abstracted/indexed in: GenderWatch; Contemporary Women’s Issues; General Academic ASAP International; IT One File; General Reference Center; General Reference Center Gold; IT Custom; MLA International Bibliography; Turkologischer Anzeiger; Index Islamicus; EBSCO; and Asos Index.

Hiç yorum yok: